Strona główna

Leksykon rodów

O autorze

Publikacje

Wykłady...

Album

Main site

Lexicon of families

Author

Publications

Lectures...

Photobook

Wstęp/ Introducion
Spis treści / Inhaltsverzeichnis

Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce: średniowiecze i czasy nowożytne. Stan badań, metodologia, nowe ustalenia

Rody na Śląsku, Rusi Czerwonej i w Małopolsce

pod redakcją: Wioletty Zawitkowskiej; Anny Pobóg-Lenartowicz

miejsce i data wydania: Rzeszów 2010

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego

Ze wstępu:

fragment

Badania nad dziejami rodów rycerskich i wyodrębniających się z nich rodzin szlacheckich nabrały szczególnej intensywności w ostatnim ćwierćwieczu ubiegłego wieku. Widoczne jest to nie tylko w księgarniach, ale także na licznych stronach i portalach internetowych. Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom Instytuty Historii Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, postanowiły zorganizować ogólnopolską konferencję naukową poświęconą kondycji i metodologii badań genealogicznych. Połączona ona została ze specjalistycznymi warsztatami dla uczniów opolskich szkół średnich i studentów, które wskazać miały młodzieży, jak należy prowadzić takie badania, aby opublikowane wyniki ich prac pretendować mogły do miana dzieł naukowych.

Początkowo przedmiotem analiz miały być rody śląskie. Jednak ostatecznie zdecydowaliśmy się przedstawić ich dzieje na tle porównawczym, którym stała się Małopolską i Ruś Czerwona…

Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz;
dr Wioletta Zawitkowska

Spis treści

Wstęp,
Marek Cetwiński – Jak pisać rozprawy genealogiczne?,
Marek L. Wójcik – Od Władysława Semkowicza do Tomasza Jurka, czyli sto lat polskich badań genealogicznych nad śląskim rycerstwem,
Jerzy Sperka – Stan badań nad rodami rycerskimi w średniowiecznej Małopolsce,
Andrzej Janeczek – Udział szlachty w kolonizacji Rusi Koronnej: migracje rodów i ich nowa własność (XIV–XV w.). Próba ujęcia syntetycznego,
Renata Trawka – Z dziejów migracji na Wschód. Stan i kierunki badań nad szlachtą Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej,
Bożena Czwojdrak – Między Śląskiem a Koroną. Salisze i Działosze w XIV i XV wieku,
Katarzyna Niemczyk – Pileccy herbu Topór oraz Pileccy herbu Leliwa i ich związki ze Śląskiem w XIV–XV wieku,
Wioletta Zawitkowska – Koniecpolscy herbu Pobóg i ich związki z Rusią Czerwoną w XV wieku,
Maciej Woźny – Genealogia panów z Lubszy i ich powiązania z innymi rodami szlachec­kimi,
Robert Sikorski – Herb rodziny von Czirn w średniowieczu,
Ewa Wółkiewicz – Biskup, zamek i szlachta. Stoszowie w służbie biskupów wrocławskich,
Agnieszka Malczewska – Posesjonaci z rodu von Haugwitz w późnośredniowiecznym Kłodzku – przyczynek do badań nad rycerstwem w miastach XIV- i XV-wiecznego Śląska,
Magdalena Ujma – Rodzina Zborowskich na Śląsku w XVI–XVIII wieku,
Arkadiusz Kuzio-Podrucki – Mieroszewscy. Między Śląskiem i Małopolską,
Noty o autorach

Początek strony